Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Tabáčnictví s.r.o.,

IČO: 28067347, se sídlem, Zvolenská 114, Prachatice II, 383 01 Prachatice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15309 (dále jen „Prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na drese www.e- tabacnictvi.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

I.Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „Kupní smlouva“) uzavřené mezi Prodávajícím a třetí osobou (dále „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.e-tabacnictvi.cz (dále „Internetový obchod"). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále „Smluvní strany“) při využívání Internetového obchodu a další související právní vztahy. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. Kupní smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění.

2. Další, zejména kontaktní, údaje o Prodávajícím jsou zveřejněny v Internetovém obchodě v sekci „Kontakty“ .

3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.
 2. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží Prodávajícího umístěné v Internetovém obchodu nebo v Kupní smlouvě. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.

5. Prodávající může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy.

II. Uzavření Kupní smlouvy, platební podmínky, přeprava a dodání

1. V Internetovém obchodu je nabízeno zboží Prodávajícího, tj. zejména tabákové výrobky a výrobky s nimi související (jako např. dýmky zapalovače apod.), a to včetně informace o ceně zboží, případně o dalších vlastnostech. Ceny Prodávajícím nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty, balného a manipulačních poplatků a jsou platné po dobu zobrazení v Internetovém obchodu. K ceně zboží je připočítáváno přepravné dle odstavce 2 tohoto článku. Nabídka prodeje zboží v Internetovém obchodu je pouze informativního charakteru a Kupující ohledně něho není povinen uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo uzavírat Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Zboží nabízené v Internetovém obchodě může být označeno pečetěmi Prodávajícího dokládající pravost a originalitu nabízeného zboží.

2. K ceně zboží je Prodávajícím připočítáváno přepravné, jehož výše je závislá na typu přepravy, který si Kupující zvolí. Prodávající umožňuje doručení prostřednictvím společnost PPL nebo České pošty.

3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží z Kupní smlouvy uvedené v Internetovém obchodě platí pouze pro doručování zboží v rámci území Česka.

4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Kupující bere na vědomí, že pro to, aby mohl uzavírat Kupní smlouvy, je povinen vytvořit si uživatelský účet na stránkách Internetového obchodu. Pro vytvoření uživatelského účtu je Kupující povinen se registrovat vyplněním registračního formuláře, do něhož zadá své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, přihlašovací jméno, heslo, emailovou adresu a telefonní číslo. Kupující je při registraci rovněž povinen přiložit fotografii nebo scan občanského průkazu. Po ověření věku Kupujícího bude jeho uživatelský účet potvrzen a bude mu umožněno uzavírání Kupních smluv v Internetovém obchodě. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v uživatelském účtu. V případě změny údajů Kupujícího uvedených v uživatelském účtu provede Kupující bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy změna nastala, nejpozději však před uzavřením první Kupní smlouvy uzavírané po změně údajů. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu nesmí Kupující sdělit ani poskytnout třetí osobě, ani třetí osobě umožnit užívání svého uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet ani Internetový obchod nemusí být přístupný nepřetržitě a že uživatelský účet v případě jeho dlouhodobého nevyužívání nebo v případě porušení těchto Obchodních podmínek může být Prodávajícím zcela zrušen.

6. Pro objednání zboží zvolí Kupující konkrétní zboží nabízené v Internetovém obchodě a vyplní objednávkový formulář, tj. zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady Kupní ceny a doručení zboží (dále jen „Objednávka“). Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které tvoří Objednávku, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky), a to v závislosti na charakteru Objednávky. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v Objednávce.

7. Prodávající výslovně uvádí a upozorňuje, že zboží je v Internetovém obchodě prodáváno pouze osobám starším 18 let. Kupující potvrzením Objednávky potvrzuje, že ke dni potvrzení Objednávky dovršil 18 let. V případě, že se ukáže, že Kupující nedovršil 18 let, je Prodávající oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit.

8. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. K uzavření Kupní smlouvy nedojde v případě, že Prodávající do jednoho pracovního dne od přijetí Objednávky informuje Kupujícího o tom, že zboží označené v Objednávce již nemá na skladě.

9. Cenu zboží z Kupní smlouvy společně s případnými náklady spojenými s dodáním zboží z Kupní smlouvy (dále společně jen jako „Kupní cena“) je Kupující povinen uhradit jedním z následujících způsobů:

 1. v hotovosti tzv. na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce.
 2. bezhotovostní platbou

10. Kupní cena je v případě odběru zboží na dobírku splatná při převzetí zboží, v případě bezhotovostní platby je Kupující povinen Kupní cenu uhradit nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, tím není dotčeno ustanovení čl. II. odst. 2. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uvést variabilní symbol platby, který mu je sdělen Prodávajícím v potvrzení objednávky. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn v okamžiku připsání Kupní ceny na Účet Prodávajícího. Ustanovení § 2119 Občanského zákoníku se nepoužije.

11. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu Kupní ceny před odesláním zboží Kupujícímu, a to zejména v případě, že Kupující nepotvrdí Objednávku dle poslední věty ustanovení článku II. odst. 6. těchto Obchodních podmínek.

12. Prodávající může požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy. V takovém případě o tom bude Kupující informován před potvrzením Objednávky.

13. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží z Kupní smlouvy.

14. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce.

15. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, určí způsob dodání zboží z Kupní smlouvy Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

16. Kupující je v případě dodání zboží na místo jím určené v Objednávce povinen zboží z Kupní smlouvy převzít při dodání. Pokud Kupující zboží z Kupní smlouvy při dodání, případně ve lhůtě určené k vyzvednutí, nepřevezme, je Kupující v prodlení a Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu nákladů na doručení, případně náhradu nákladů uskladnění zásilky.. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího doručováno opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady s takovým doručováním spojené. Tento odstavec se užije i v jiných případech, kdy je Kupující povinen převzít zboží od Prodávajícího a dostane se s jeho převzetím do prodlení, například po vyřízení reklamace nebo při odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu po zákonné lhůtě.

17. Při převzetí zboží od přepravce, je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakékoliv závady ji neprodleně ohlásit přepravci. Kupující není povinen zboží od Přepravce převzít, pokud shledá porušení obalu zboží svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a na případnou pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebere Prodávající zřetel.

18. Prodávající dodává zboží označené v Internetovém obchodě jako „Zboží skladem“ ve lhůtě 2 – 10 dní při platbě v hotovosti na dobírku nebo od připsání Kupní ceny na účet Prodávajícího při platbě bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího. Ostatní zboží je dodáváno ve lhůtě 10 – 20 dní od potvrzení objednávky Prodávajícím. Pokud Kupující dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek v Prodávajícím garantovaných lhůtách zboží ne vlastní vinou neobdrží, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

19. Žádný z uvedených termínů dodání nelze brát jako fixní termín ve smyslu § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.

III. Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Tento odstavec se použije pouze v případech, kdy je Kupující spotřebitelem ve smyslu článku I. 3. a. těchto Obchodních podmínek. Je-li Kupující spotřebitelem:

 1. Může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 2. Je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující Prodávajícímu odeslat ve lhůtě podle písm. i tohoto odstavce. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od Kupní smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Kupující může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře na odstoupení od smlouvy, jenž je přílohou těchto Obchodních podmínek. Jeho doručení Prodávající Kupujícímu potvrdí v textové podobě.
 4. iv. Po odstoupení je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu obdržené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Hodnota zboží (s ohledem na jeho povahu a vlastnosti) které je Kupujícím zasíláno Prodávajícímu zpět, nesmí být snížena. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, a obsahovalo-li i pečeť originality či jiný ochranný prvek pak i s touto pečetí či prvkem.
 5. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající Kupní ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. S vrácením peněžních prostředků je Prodávající oprávněn počkat do doby, než mu Kupující vrátí zboží, nebo prokáže, že jej odeslal.
 6. Je-li vrácené zboží poškozeno, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.
 7. Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od Kupní smlouvy se dle ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku nevztahuje mimo jiné na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího.
 8. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

2. Není-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit pouze za písemně zvlášť sjednaných podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.

IV. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující požadovat vrácení Kupní ceny v plné výši.

5. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

6. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7. Prodávající odpovídá za vady vyskytnuvší se po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. Pro Kupujícího, který zboží na Internetovém obchodě zakoupil v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti, činí záruční doba 12 měsíců.

8. V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. bezplatné odstranění vady opravou;;
 3. přiměřenou slevu z Kupní ceny; nebo
 4. vrácení Kupní ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Svou volbu může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Neučiní-li Kupující svou volbu včas, má práva jako u nepodstatného porušení Smlouvy.

10. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11. U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Kupní ceny.

12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z Kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od Smlouvy.

13. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

14. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

15. Neoznámí-li Kupující vadu včas, pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.

16. Reklamaci může Kupující uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho provozovny:
Zvolenská 114, 383 01 Prachatice.

17. V případě, že si Kupující po vyřízení reklamace zboží nevyzvedne nebo nezažádá o jeho zaslání do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, použije se článek II odst. 16.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Programové vybavení a další součásti tvořící Internetový obchod (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod. Přístup a užití Internetového obchodu ze strany Kupujícího v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.

2. Kupující není oprávněn při používání Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Prodávajícího ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších Kupujících, a který je v souladu s jeho určením.

3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

6. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího je zajištěna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a řídí se zásadami ochrany soukromí.

2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich případné změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

3. Kupující dále bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti, je Prodávající oprávněn Kupujícímu zasílat na email obchodní sdělení, která souvisejí se zbožím či službou, kterou si Kupující od Prodávajícího zakoupil. Kupující rovněž bere na vědomí, že zasílání těchto obchodních sdělení může předem, nebo kdykoli v průběhu jejich zasílání, odmítnout

VII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvu či jakýmkoli způsobem související s užitím Internetového obchodu, se řídí právním řádem České republiky, přičemž k řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.

2. V případě stížnosti je Kupující oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.

3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou na emailovou adresu, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.07.2018

V Praze dne 11.06.2018

Formulář pro

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi zboží

Tabáčnictví s.r.o.
Zvolenská 114
383 01 Prachatice

tabacnictvi@email.cz

1) které jsem objednal dne:

2) a obdržel dne:

3) Číslo objednávky:

4) Specifikace zboží:

Jméno a příjmení:
Ulice a číslo:
PSČ:
Město:
Kontakt:

5) Datum:

6) Podpis: